Документи

2020

Март:

Заклучокци-4

Заклучокци-1

Заклучокци-3

БУЏЕТ-2020

ЗАВРШНА-СМЕТКА-2019

Етички-кодекс-на-локални-функционери

РЕБАЛАНС-НАН-БУЏЕТ-2020

Август:

ЗАКЛУЧОК

_______________________________________

2019

Јуни:

Kорег во датум ИЗВЕШТАЈ за искористување на доделни средства Јуни 2019

_______________________________________

Април:

Завршна сметка 2018

_______________________________________

Март:

Достава на Завршна сметка за 2018 год

_______________________________________

Фебруари:

Одлука за усвојување на извештај

Izvestaj_za_vkupen_dogovoren_iznos_po_doveriteli

Одлука за избор по интерен оглас 1-2019 година

_______________________________________

Јануари:

Интерен Оглас 1-2019 година[3028]

Пријава за унапредување 1-2019 година општина Пласница[3029]

_______________________________________

2018

Декември:

Одлука за избор на кандидат по интерен оглас

Јавен Повик Пласница

Пријава Општина Пласница

_______________________________________

Новембри:

Интерен Оглас бр.1-2018 год

Пријава за Интерен Оглас бр 1-2018 год

2016

Bilans na kapitalni rashodi na nivo na stavka
Bilans na prihodi na nivo na stavki
Bilans na rashodi na nivo na stavki
Bilans na tekovno operativni rashodi na nivo na stavki
Buxetski rashodi po funkcii na ELS
FISKALNA TABELA
Funkcionalni rashodi po programi
Vtor poseben del

2015

Bilans na kapitalni rashodi na nivo na stavka
Bilans na prihodi na nivo na stavki
Bilans na rashodi na nivo na stavki
Bilans na tekovno operativni rashodi na nivo na stavki
Buxetski rashodi po funkcii na ELS
FISKALNA TABELA
Funkcionalni rashodi po potprogrami
Poseben del

Заврсна сметка 2015

Bilans na prihodi na stavka
Bilans na rashodi na stavka
Fiskalna tabela Korekcija Elsan
POSEBEN DEL na stavka

2014

Bilans na kapitalni rashodi na nivo na stavka
Bilans na prihodi na nivo na stavki
Bilans na rashodi na nivo na stavki
Bilans na tekovno operativni rashodi na nivo na stavki
Buxetski rashodi po funkcii na ELS
FISKALNA TABELA
Funkcionalni rashodi po potprogrami
Poseben del

Заврсна сметка 2014

Bilans na prihodi na stavka
Bilans na rashodi na stavka
FISKALNA TABELA
POSEBEN DEL na stavka

Програма за работа комуналец

Програма за работа комуналец 2014
Програма за работа комуналец 2015
Програма за работа комуналец 2016