Годишен извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година за општина Пласница 

Годишен извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година за општина Пласница 

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2021 година