Финансиските извештаи за 2021

Финансиски извештај – К1 и К2 за прв квартал за 2021 година

Финансиски извештај – К1 и К2 за втор квартал за 2021 година

Финансиски извештај – К1 и К2 за трет квартал за 2021 година

Финансиски извештај – К1 и К2 за четврт квартал за 2021 година