Одлука за внатрешна организација во општина Пласница