Општина Пласница во сегашните администратитвни граници е од 1996 година според новата теритиријална поделба на Македонија. Се протега на северните и североисточните падини на Бушева Планина и планината Сач.Во состав на општината се 4 населени места кои се сместени во горниот тек на реката Треска: Пласница, Преглово, Лисичани и Дворци. Низ територијата на општина Пласница поминува регионалниот пат Скопје – Кичево – Македонски Брод – Прилеп.