Методологија за процена на пазарна вредност на недвижен имот

ДП НП

ДП Промет

Одлука за утврдување на даночна стапка за данок на НП

Одлука за утврдување на даночна стапка за данок на промет на недвижности

Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот

Одлука за утврдување на стапка на данок на имот 2023

Одлука за утврдување просечна цена за утврдување на паз.вредност на градежно земјиште 2024

Одлука за утврдување просечна цена за утврдување на паз.вредност на земјоделско земјиште 2024

Уплатница за административна такса

Уплатница за данок на имот

Уплатница за данок на наследство и подарок

Уплатница за данок на промет