Локални даноци

Методологија за процена на пазарна вредност на недвижен имот ДП НП ДП Промет Одлука за утврдување на даночна стапка за данок на НП Одлука за утврдување на даночна стапка за данок на промет на недвижности Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот Одлука за утврдување на стапка на данок на имот 2023 Одлука за утврдување просечна цена за утврдување на паз.вредност на градежно земјиште 2024 Одлука за утврдување просечна цена заповеќе »»