Одлука за измена на Одлука за утврдување на висина на комунална такса

Одлука за утврдување на висината на комунална такса