Локален акциски план за управување со отпад на Општина Пласница за 2024-2025