На 27.11.2023 година во просториите на Владата на Р.С. Македонија, градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за реализација на проектот “Основен проект за линиска инфраструктурна градба-Реконструкција на улици и краци, во н.м Пласница“.
Овој договор е склучен помеѓу: Министерство за локална самоуправа-Биро за регионален развој застапувано од директорот Рамиз Реџепи и општина Пласница како носител на проектот застапувана од Алија Јаоски градоначалник на општина Пласница.