Во с.Пласница-општина Пласница изграден е потпорен ѕид кој е од големо значење за жителите на Долна Пласница,
ПОТПОРЕН ЅИД со должина од 200 метри кој ќе ги заштити жителите на Долна Пласница од излевање на Реката Треска и правење на штети.