СОВЕТ НА ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните и го сочинуваат десет претставници на граѓаните избрани на општи непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Мандатот на членовите на Советот трае четири години.

Членот на Советот има право и должност:

  • Да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од значење за граѓаните во Општината;
  • Да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени во Деловникот;
  • Да бара од администрацијата на Општината, како и од јавните служби, установи и претпријатија и од други институции, основани од Општината, податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во Советот;
  • Да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги доверил Советот, односно комисија во која членува;
  • Да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на седница на Советот или на комисија.
Реден број Презиме и име на членот на Советот Место на живеење Е-маил адреса
1 Амел Рамески Пласница ammell_amel@hotmail.com
2 Џемаил Асаноски Лисичани asanoskidzemail098@gmail.com
3 Ќерима Миртоска Пласница kerima.mirtoska@gmail.com
4 Абдулкадар Абдуладијоски Преглово
5 Ермин Салифоски Преглово ermin.s@t.mk
6 Садаим Азизоски Преглово adaim.azizoski@hotmail.com
7 Шпресим Ајроски Преглово shpresim1969@gmail.com
8 Менил Мукрем Лисичани menil-e@live.com
9 Рамазан Деароски Пласница ramazanramko66@gmail.com