Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица СТ2 во н.м Пласница-општина Пласница“.

ESMP Checklist Plasnica објавена

Известување за јавен увид ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ ОПШТИНА ПЛАСНИЦА