Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџет на Општина Пласница за 2024 година

Граѓански буџет на Општина Пласница за 2024 година 

БУЏЕТ 2024

БУЏЕТ 2024 година 

 

Ексел прегледи на приходи и расходи – Буџет на Општина Пласница за 2024 година

  • Расходи
  • Приходи

Предлог-Буџет за 2024

Ексел прегледи на приходи и расходи – Буџет на Општина Пласница за 2023 година

  • Расходи
  • Приходи

Ексел прегледи на приходи и расходи – Прв ребаланс на Буџет на Општина Пласница за 2023 година

  • Расходи
  • Приходи

Ексел прегледи на приходи и расходи – Втор ребаланс на Буџет на Општина Пласница за 2023 година

  • Расходи
  • Приходи

Распоред на буџетски активности

Предлог Буџет на Општина Пласница за 2024 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Пласница за 2023 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Пласница за 2023 година 

БУЏЕТ за 2022 година

Буџетски календар 2022 

Измена и дополнување на Одлука за извршување на буџет 2022

Одлука за извршување на буџет 2022 

Ребаланс на буџет на Општина Пласница за 2023 година

Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Пласница за 2023 – 1

Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Пласница за 2023 – 2

Прв ребаланс на буџет на Општина Пласница за 2023 година

Буџет на Oпштина Пласница за 2023 година

Буџет на Oпштина Пласница за 2023 година

Граѓански Буџет на општина Пласница за 2023 година

Граѓански Буџет на општина Пласница за 2023 година

Предлог - Буџет за 2023

Биланс на приходи ставка М
Биланс на расходи ставка
Биланс на расходи ставка К
Биланс на расходи ставка Т
Буџетски расходи по функции на ELS
Функционални расходи по програми
Втор посебен дел
Фискална табела 2023

Буџет - втор Ребалансот за 2022 година

Биланс Приходи РебВтор Потс
Биланс на капитални расходи на ставка РебВтор 2022
Биланс на приходи на ставка РебВтор 2022
Биланс на расходи на ставка РебВтор 2022
Биланс на тековно оперативни расходи на ставка РебВтор 2022
Биланс Расходи РебВтор ПотК
Биланс Расходи РебВтор Потс
Биланс Расходи РебВтор ПП
Биланс Расходи РебВтор ПотсТ
Буџетски расходи по функции на ЕЛС РебВтор 2022
Член 3
Член 4
Фискална табела РебВтор 2022
Функционални расходи РебВтор 2022
Посебен дел на ставка РебВтор 2022
Фискална табела Втор ребаланс 2022

БУЏЕТ - Ребаланс 2022

Биланс на капитални расходи Ребаланс

Биланс на приходи на ставка Ребаланс

Биланс на расходи на ставка Ребаланс

Биланс на тековно оперативни расходи Ребаланс

Буџетски расходи по функции на ELS Ребаланс

Функционални расходи по програми Ребаланс

Втор посебен дел на ставка Ребаланс

Фискална табела ребаланс 2022

Член 3

Член 4

БУЏЕТ 2022

Биланс на приходи став М

Биланс Расходи Ставка

Биланс Расходи Ставка К

Биланс Расходи Ставка Т

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Фискална табела 2022

Функционални расходи по програми

Втор посебен дел

РЕБАЛАНС 2021

Биланс на капитални расходи – ребиланс 2

Биланс на приходи на ставка – ребиланс 2

Биланс на расходи на ставка – ребиланс 2

Биланс на тековно оперативни расходи – ребиланс 2

Втор посебен дел – ребиланс 2

Фискална табела – ребаланс 2 2021

РЕБАЛАНС 2020

Биланс на капитални расходи Ребаланс

Биланс на приходи на ставка Ребаланс

Биланс на Расходи Реб Втор ПП

Биланс на тековно оперативни расходи Ребаланс

Фискална табла

Втор посебен дел Ребаланс

РЕБАЛАНС 2019

Биланс на капитални расходи Ребаланс 3

Биланс на приходи на ставка Ребаланс 3

Биланс на расходи на ставка Ребаланс 3

Биланс на тековно оперативни расходи Ребаланс 3

Фискална табела

Втор посебен дел Ребаланс 3

РЕБАЛАНС 2018

Биланс на капитални расходи на ставка Ребаланс

Биланс на приходи на ставка Ребаланс

Биланс на расходи на ставка Ребаланс

Биланс на тековно оперативни расходи на ставка Ребаланс

Фискална табела Ребаланс

Втор посебен дел на ставка Ребаланс

БУЏЕТ 2017

Биланс на капитални расходи

Биланс на приходи на ставка

Биланс на расходи на ставка

Биланс на тековно оперативни расходи

Фискална табела

Втор посебен дел

РЕБАЛАНС 2016

Биланс на капитални расходи Ребаланс

Биланс на приходи на ставка Ребаланс

Биланс на расходи на ставка Ребаланс

Биланс на тековно оперативни расходи Ребаланс

Фискална табела Ребаланс

Втор посебен дел Ребаланс

РЕБАЛАНС 2015

Биланс на приходи Реб.

Биланс на расходи Реб.

Фискална табела Реб.

Посебен дел Реб.

Биланс на капитални расходи Реб.

Биланс на тековно оперативни расходи Реб.

 

БУЏЕТ 2014

Биланс на капитални расходи РМ

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Биланс на тековно оперативни расходи РМ

Фискална табела

Посебен дел

БУЏЕТ 2013

Биланс на капитални расходи на ставка

Биланс на приходи на ставка

Биланс на расходи на ставка

Биланс на тековно оперативни расходи на ставка

Фискална табела

Втор посебен дел