Записник од постапката за избор на членови на УО и НО на ЈП Комуналец с.Пласница

Јавен повик за избор на членови на Управен/Надзорен одбор на јавни претпријатија

  • 1 Јавен повик за избор на членови на НО
  • 2 Јавен повик за избор на членови на УО
  • 3 Пријава за член на У.О. и Н.О.

ЈАВЕН ПОВИК Буџет 2024

Оглас за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Оглас за унапредување на административен службеник 01/2023

Оглас за набавка на униформи за негуватели

Оглас за набавка на ИТ опрема

Оглас за набавка на медицинска опрема за негуватели

Оглас за набавка на униформи за негуватели

Оглас – Преобјава Барање за понуда обука Пласница

Оглас – барање за доставување понуди

Оглас за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Оглас за унапредување на административен службеник по интерен оглас 2/2022

Оглас за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Оглас за унапредување на административен службеник