СЛУЖБЕН ГЛАСНИК на општина Пласница бр 1/2024 година