ОПШТИНА ПЛАСНИЦА дел од GENERALKA WEEKEND ’24 на 17 Мај

Општина Пласница во сегашните администратитвни граници е од 1996 година според новата теритиријална поделба на Македонија. Се протега на северните и североисточните падини на Бушева Планина и планината Сач.Во состав на општината се 4 населени места кои се сместени во горниот тек на реката Треска: Пласница, Преглово, Лисичани и Дворци. Низ територијата на општина Пласница поминува регионалниот пат Скопје – Кичево – Македонски Брод – Прилеп.

повеќе »»

Потпишување на Договор

Одобрување на проектот за изградба на пречистителна станица на територијата на Општина Пласница.Овој проект е дел од нашите иницијативи за унапредување на животната средина и обезбедување на чист воздух и вода во нашата заедница.Проектот се спроведува во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање.Секој напредок во оваа насока е важен за нас и идните генерации.

повеќе »»

Потпишување на Договор со Биро за регионален развој

На 27.11.2023 година во просториите на Владата на Р.С. Македонија, градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за реализација на проектот “Основен проект за линиска инфраструктурна градба-Реконструкција на улици и краци, во н.м Пласница“.Овој договор е склучен помеѓу: Министерство за локална самоуправа-Биро за регионален развој застапувано од директорот Рамиз Реџепи и општина Пласница како носител на проектот застапувана од Алија Јаоски градоначалник на општина Пласница.

повеќе »»

Потпишување на договор од страна на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП

Градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за техничка документација финансиран со заедничко учество на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП. Овие проекти се наменети за населено место Пласница и Лисичани.

повеќе »»

КАМПАЊА „ МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“

Општина Пласница во соработка со УСАИД преку меморандумот за соработка се приклучува кон проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите од кампањата. Мојот данок, за мојата општина ! До подобри општини со навремено подмирување данок на имот. Преку оваа кампања сакаме да ја информираме јавноста дека плаќањето на данок на имот е должност на секој граѓанин -даночен обврзник, но истовремено и придонес на поединецот за градење подобра иднина во општината каде што живее. Доколку поседувате

повеќе »»

Повик за финансиска поддршка од „АгроСмарт – Развој на модерно и одржливо земјоделство“

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) во име на проектот финансиран од Европската унија „АгроСмарт – Развој на модерно и одржливо земјоделство“ објави Повик за финансиска поддршка за: А) Промовирање на иновативни инвестициски проекти во земјоделството, шумарството и земјоделско-прехранбената индустрија, Б) Подобрување на конкурентноста преку унапредување на соработката меѓу земјоделците во Североисточниот, Полошкиот, Југозападниот плански регион и Преспанскиот регион. Види линк

повеќе »»

Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА)

Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на локална улица СТ2 во н.м Пласница-општина Пласница“. ESMP Checklist Plasnica објавена Известување за јавен увид ОПШТИНА ПЛАСНИЦА ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ ОПШТИНА ПЛАСНИЦАповеќе »»

ЛИДЕРСКИ ФОРУМ НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ ОД ПРОЕКТОТ НА УСАИД

Присуство на Градоначачникот на општина Пласница на 27 и 28 септември, 2023 во Маврово, Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на тема: “ПОТТИКНУВАЊЕ ИЗВОНРЕДНОСТ ВО УПРАВУВАЊЕ И СОРАБОТКА”.Претставници од 27 партнер општини, градоначалници и секретари на општините дискутираа и споделуваа искуства за: Од страна на тимот на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на форумот се презентираа и конкретни активности кои ќе следат во наредниот период со

повеќе »»