Движен имот во сопственост на општина Пласница

Барање

Жалба

Службено лице

Офицер за заштита на лични податоци

Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер https://aspi.mk/

 

Годишен извештај за 2023 година

Листа на информации од јавен карактер

Службени лица

 

Годишен извештај за 2022 година

Органограм

Годишен извештај за информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер

Список на Советници во општина Пласница