Годишен извештај за информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер

Список на Советници во општина Пласница

Органограм

Службени лица